آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۱۲-۲۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹